מוזמנים לפגישת  הכרות ללא התחייבות. לתאום 054-6255344
 
 
------------------------------------
הכנת דוחות שנתיים, הכנת הצהרת הון, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי
 
מרויחים מעל 640 אלף שח בשנה? יש לכם הכנסות פאסיביות בחול? יש הכנסות פאסיביות בישראל? מדווחים שכ"ד לפי מס שולי? - אתם חייבים בהגשת דוחות שנתי
 
שילמתם מיסי מקרקעין? שבח? ניתן לפנות למשרד לצורך בדיקת התשלום. רבים מקבלים החזרים בעקבות הטיפול במיסים הללו
 
מוזמנים לפגוש אותנו במשרדים בתל אביב או סגולה. לתיאום - 077-2307058 
054-6255344
 
 
חוזר ללקוחות יועץ\ת המס
 
לסוף שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017
 
תוכן עניינים
 
 
חוברת הנחיות .............................................................................................................. 1-9
דף לספירת מלאי............................................................................................................ 10
נספח רכב ..................................................................................................................... 11
רישום יתרות ספקים ולקוחות .......................................................................................... 12
שיקים ומזומנים בקופה ................................................................................................... 13
ריכוז הדרישות על "קצה המזלג"...................................................................................... 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכבד\תי
מוגש לך בזה חוזר הכולל רשימת מסמכים שיש להמציא ופעולות שיש לבצע לצורך עריכת והגשת הדו"ח האישי לשנת-2016.  כמו כן, מצורפים הסברים לאופן חישוב המס ו"טיפים" נוספים.
אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):
 1. טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.
 2. אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, דמי שכירות בארץ ובחו"ל, רווח מניירות ערך וכו'. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור (טפסי 867 מהבנקים). 
 3. אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).
 4. אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד').
 5. אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.
 6. מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).
 7. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות, מימוש קופות גמל.
 8. כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.
אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:
 1. אישור על הפקדות לקרן השתלמות.
 2. אישור על הפקדות לקופת גמל  שלך, של בן/בת הזוג ושל ילדיך.
 3. אישור על הפקדות לקרן פנסיה שלך ושל בן/בת הזוג.
 4. אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג.
 5. אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.
 6. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.
 7. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי.
 8. אישור מועצה/עירייה  על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).
 9. אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור  עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).
 10. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).
 11. אישור על אחזקת קרוב מדרגה ראשונה במוסד סיעודי  במידה ויש.
 12. אישור על זכאות לתואר ראשון או שני ממוסד אקדמי.
 13. כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.
 
מלאי
במידה והנך מחזיק/ה במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום 31.12.16. יש לערוך את ספירת המלאי בתאריך זה. במידה ואין ביכולתך לבצע את ספירת המלאי ביום זה ניתן לערוך את ספירת המלאי בכל חודש דצמבר או ינואר תוך מתן הודעה מראש בכתב לפקיד השומה. כמו כן ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני או אחרי 31.12.2016 ללא הודעה לפקיד השומה. בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי לא במועד יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של הסחורות הנכנסות והיוצאות מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין תאריך הדוחות.
רשימות המלאי יכללו את כל הסחורה אשר בבעלות או ברשות העסק. סחורה השייכת לאחרים ונמצאת ברשות העסק, תירשם ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה". כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי סחורה אשר בבעלות העסק ונמצאת אצל אחרים.
הרשימות חייבות לכלול את פירוט הסחורות, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ומדובר בעסק יצרני.
ערך הכספי של המלאי (שווי) יחושב לפי מחיר עלות או שוק הנמוך שביניהם(לא כולל מע"מ).
רשימות המלאי הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן במשך 7 שנים. 
מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת, ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית. כמו כן יש לערוך את הרשימות בדיו,  לציין את מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.
עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום 31.12.2016
יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרוייקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.
רשימת חייבים וזכאים וקופה
יש לערוך רשימת חייבים וזכאים, ספירת קופה הכוללת רשימת שיקים דחויים, מזומנים וכרטיסי אשראי שיימצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2016.
אחזקת רכב
אם הנך משתמש/ת ברכב לצורכי העסק הנך מתבקש/ת לרשום את מד הקילומטר של הרכב ביום 31.12.16.
לידיעה – החל משנת 2008 תוקנו התקנות לגבי אופן ההכרה בהוצאות רכב בהתאם לתיקון  יוכרו 45% מסך ההוצאות או סך ההוצאות בניכוי שווי שימוש לפי הגבוה ביניהם. שווי שימוש לרכב שנרשם לראשונה בשנת 2010 ושמחיר המחירון שלו עד 130,000 ₪ 2.04% מעל 130,000 ₪ 2.48% עד תקרת שווי מחיר מחירון של 467,180 ₪.  לבעלי רכב היברידי יש לחשב כנ"ל ולהפחית סך 520 ₪ לחודש משווי השימוש.
תשלומים למס הכנסה
ניתן על פי החוק לשלם יתרת המס עבור שנת 2016 עד סוף חודש ינואר 2017 ללא ריבית והצמדה.
תשלומים לביטוח לאומי
לידיעתכם במידה ויוקדם תשלום המקדמה המיועד  ל- 15.1.2017 למועד לפני 31.12.16 הוא יכלל באישור סוף השנה, דבר המזכה בהקטנת ההכנסה החייבת בכ- 1/3 מסכום התשלום. במידה ונשלחו אליכם הפרשי שומה כדאי לשלמם לפני תום השנה מאותה הסיבה. ניתן לבצע את התשלום בהסדר שיקים או בהסדר בכרטיס אשראי. בתשלום בהסדר שיקים יכללו באישור רק תשלומים שנפרעו ואילו בהסדר בכרטיס אשראי יכלל כל הסכום שבהסדר גם אם טרם נפרע.
תשלומים עבור שרותים
רצוי לשלם לפני תום השנה בגין שירותים שהעסק זקוק להם כגון פרסום, יחסי ציבור, אחזקה, רכישת ציוד מתכלה וכמו כן תשלומי חובות לעירייה, חשמל טלפון וכו'
הפקדות לקרן השתלמות
תשלומי עצמאי לקרן השתלמות עד לגובה 7% מההכנסה החייבת ( הכנסה מקסימלית  של 261,000 ₪ לשנה).
סכום ההפקדה המקסימלי לשנה זו הוא בסך 18,270 ש"ח והניכוי המרבי המוכר לצורכי מס הוא בסך 11,695 ₪ (4.5% מסכום ההכנסה המקסימלי). החיסכון המס המקסימלי הינו כ-3,970 ₪.
עבור בעלי שליטה בחברה ניתן להעביר 6% מתוך הכנסה של עד 188,544 ₪, כאשר החלוקה היא 4.5%-7.5% (מקסימום 14,141"ח) ע"ח החברה ו- 1.5%-2.5%(מקסימום 4,713 ש"ח) ע"ח העובד.
עבור שכירים ההפרשות הינן בשיעור 10% מתוך הכנסה שנתית בגובה 188,544 ₪ (מקסימום 18,854 ₪) כאשר חלק העובד הוא 2.5%. הפרשה מעבר לסכום זה תחושב כשווי הטבה למס.
לגבי עובדי הוראה בלבד נקבע כי ניתן להפריש בשיעור 11.2% כאשר חלק העובד 2.8%. 
קופת גמל
עצמאי שהנו "עמית מוטב" => עצמאי המפקיד יותר מ-1,482 ש"ח לחודש
פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב1) לפקודה:
# עצמאי – ניכוי בשיעור 11% מהכנסה עד 17,780 ₪ לחודש => 1,959 ₪ לחודש.
# שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
     # ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת עד 8,700 ₪ לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת
     # ניכוי בשיעור 11% מההכנסה הלא מבוטחת בגובה ההפרש בין ההכנסה עד 23,660₪ לחודש                 לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת \ 8,700 ₪ לחודש, אך לא יותר מ- 8,700 ₪ לחודש.        מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 23,660 ₪ לחודש – לא מגיע ניכוי.
פרמיה לזיכוי – סעיף 45 א (ה) לפקודה (שיעור הזיכוי 35%):
# עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיער 5% מהכנסה עד 12,200 לחודש => 610 ₪ => זיכוי במס של 213.5₪ לחודש.
# שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
     # הפקדה בגין משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת מבוטחת עד 8,700 ₪     לחודש.
     # הפקדות כעמית עצמאי בגין שכר לא מבוטח – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת לא            מבוטחת עד 8,700 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת \ 8,700 ₪ לחודש.
       בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 8,700 ₪ לחודש מגיע זיכוי נוסף ממס, ללא קשר לגובה      השכר המבוטח.
 
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה שמשלם מעביד יוכרו לו כהוצאה עד ל- 3.5% מהכנסה חייבת של העובד ועד 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק (23,660 ₪ לחודש) כלומר 828 ₪ לחודש .
שכיר
שמעבידו אינו משלם עבורו לביטוח זה רשאי לרכוש לעצמו את הביטוח ויוכל לדרוש ניכוי הסכום עד 3.5% מהכנסתו החייבת. הסכום המרבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולא.כ.ע. גם יחד מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה הינו בשיעור כולל של 7.5% משכר עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק. ז"א פרמיה מרבית של 1,775 ₪ ל- 2 הרכיבים ביחד.
עצמאי
 רשאי לדרוש את התשלומים עד 3.5% מהכנסתו החייבת עד לתקרת הכנסה של 37,040 ₪. הכנסות המתקבלות עפ"י פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה הן הכנסות החייבות במס  לפי סעיף 2(2) לפקודה כמחליפות שכר.יש לתת את הדעת לכך שאם הינך מקבל/ת פיצוי זה, יתכן וכדאי יהיה לפנות למס הכנסה ולנסות לתבוע פטור זמני ממס עפ"י סעיף 9(5) (בתנאי שתקופת אי הכושר היא מעל 6 חודשים).
הלוואות לעובדים (ס' 3(ט) לפקודה)
 • הלוואות לעובדים עד  7,800 ש"ח יחויבו במס על שיעור עליית המדד בלבד .
 • הלוואות לעובדים שמעל 7,800 ש"ח, והלוואות לבעלי שליטה ולנותני שירותים יחויבו במס בגין  עליית המדד בתוספת ריבית של 4.07% לשנה.
 • הריבית חייבת במע"מ ויש להוציא חשבונית מס בגינה. 
זיכוי לימודים
מי שסיים לימודי תואר אקדמי ראשון בשנים 2015-2016 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה – לפי בחירתו.
מי שסיים לימודי תואר אקדמי שני בשנים 2015-2016  יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה – לפי בחירתו.
בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את הזיכויים הנ"ל לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.
מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2015-2016 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2015-2016  יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2015-2016 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
תרומות למוסדות מוכרים
עפ"י ס' 46 יותר למי שתרם סכומים שמעל לרצפה של 190 ₪ זיכוי בשיעור 35% מסך התרומות למוסדות מוכרים עד לתקרה של  9,212,000 ₪ או 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך שבהם.
  הכנסות משכ"ד למגורים בישראל
מסלול פטור – על הכנסה של עד 5,030 ₪ לחודש. במקרה שעוברים את תקרת הפטור התקרה קטנה בסכום שבו עולות ההכנסות על התקרה. כפל ההכנסה מעל התקרה החדשה תמוסה עפ"י שיעור המס השולי או 31% לפי הגבוה ביניהם. (בני 60 ומעלה מס התחלתי החל מ- 10%).
מסלול 10% מההכנסה – ניתן לשלם 10% מס על ההכנסות משכ"ד למגורים (ללא ניכוי הוצאות ופחת) את המס יש לשלם עד 30 בינואר2017 .
מס רגיל – ניתן לשלם מס בשיעור המס השולי על הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות ופחת).
חבות ביטוח לאומי על הכנסות מהשכרה למגורים
הכנסות משכר דירה למגורים בלבד בכל אחת מהאופציות הנ"ל פטורות מדמי ביטוח לאומי.
פטור לנכה 100%
למי שנקבעה לו נכות מעל 365 יום  זכאי לפטור על הכנסה מיגיעה אישית עד סך 608,400 ₪
על הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסך 72,960 ₪.
למי שנקבעה נכות זמנית בין 185 יום ל 364 ימים תקרת הפטור תהיה עד 73,560 ₪.
מי שנכותו נקבעה לתקופה קצרה מ- 185 לא זכאי לפטור ממס.
העסקת עובדים
אם הנך מעסיק/ה עובדים וודא/י כי ברשותך טפסי 101 חתומים עבור כל העובדים לשנת 2016 לקראת השנה החדשה – 2017 - על עובדיך למלאם פעם נוספת, לעדכן שינויים במצבם האישי ולחתום עליהם. יש לצרף צילום תעודת זהות של העובד לטופס 101.
להזכירך עליך למלא טופס "הודעה לעובד - תנאי העסקתו", לכל עובד חדש וכן לכל עובד ותיק שתנאי העסקתו שונו.
פיצויי פיטורין
פיצויי פיטורין שהמעביד שילם יותרו כהוצאה רק אם שולמו בשנת המס לקופת פיצויים, לביטוח מנהלים,  לקרן פנסיה או לעובד שחדל לעבוד.
הפיצויים המותרים כהוצאה הינם בגובה שכר חודש עבודה או 8.33% מהשכר השנתי של העובד. כדאי לבדוק סכומי כיסוי עבור העובדים ולבצע השלמה לפני תום שנת המס לסכומים המותרים.
תקרת הסכום הפטור ממס של פיצויי פיטורין הינו סך 12,230 ₪ לכל שנת עבודה.
תקרת הסכום הפטור ממס של מענק פטירה הינו סך 24,460 ₪.
הוצאות מוכרות
פקודת מס הכנסה מתירה לנכות מהכנסתו החייבת של אדם, הוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד. כאשר עסקינן בבעל עסק שעובד מביתו, הרי שיותר לו בניכוי רק חלק יחסי של הוצאותיו.
חלק מהוצאותיו של בעל עסק מותרות לו בניכוי במלואן, כגון הוצאות החשמל של עסקו, מים, ארנונה, דמי שכירות, פחת, טלפון קווי בעסק וכו'.  לעומת זאת, הוצאות אחרות מותרות בניכוי באופן חלקי בלבד, כגון:
 
הוצאות כיבודים במקום העסק:
יותרו בניכוי 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום, כאשר "כיבוד קל" לענין זה כולל שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה. יודגש כי כיבוד לעובדי העסק אינו מותר בניכוי.
הוצאות אירוח:
הוצאות אירוח בארץ לא יותרו בניכוי, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם שהגיע מחו"ל. במקרה כזה יש לשמור תיעוד מדויק אודות שם האורח מחו"ל, הארץ ממנה הוא בא, מטרת ביקורו, גובה הוצאות האירוח ועל מה שולמו בדיוק.
הוצאות טלפון המוחזק במקום המגורים:
הוצאות בשל החזקת טלפון שאינו נייד במקום מגוריו של הנישום או של בעל שליטה בנישום, לא יותרו בניכוי זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בית המגורים משמש את עיקר עסקו או משלח ידו של הנישום. במקרה כזה יותרו ההוצאות באופן הבא:
(1) במידה והיו הוצאות החזקת הטלפון בסכום שאינו עולה על 23,900 ₪ לשנה, יותר בניכוי הסכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק הוצאות החזקת הטלפון העולה על 2,400 ₪, לפי הנמוך;
(2) היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום העולה על 23,900 ₪ - יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,800 ₪.
הוצאות בשל שיחות טלפון לחו"ל, יותרו בניכוי גם אם ביצע אותן נישום ממקום מגוריו שאינו משמש את עיקר עסקו, אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי השיחות לחו"ל היו בייצור ההכנסה, ובלבד שנוהל לגבי כל שיחה רישום בדבר התאריך, השעה, יעדה של השיחה, פרטי מקבלה, משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער.
הוצאות טלפון נייד:
לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה, בסכום של 1,200 ₪ או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך. למרות האמור, הוצאות מעביד בשל טלפון נייד, שהועמד לרשות עובד, יותרו בניכוי במלואן, ובמקביל לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.  יובהר כי האמור לעיל לא מתייחס לטלפון נייד המותקן באופן קבוע במרכזיה במקום עסקו או משלח ידו של הנישום.
הוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה לחו"ל:
הוצאות שהוציא נישום בקשר לנסיעה לחו"ל אם הנסיעה והשהייה שם היו הכרחיים לייצור ההכנסה יותרו בניכוי באופן הבא:
הוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה לחו"ל:
טיסות:
תיירים\עסקים 100% ממחיר הכרטיס
מחלקה ראשונה 100% ממחיר כרטיס מחלקת עסקים
   
 
לינות:
7 לילות ראשונים עד 266$ ללילה
8-90 לילות 75%הוצאה (114$ - 194$ )
מעל 90 לילות 117$ החל מהלילה הראשון
 
אש"ל בחו"ל ללא קבלות
אם נדרשו לינה כאמור עד 75 $ ליום . לא נדרשו – 125$ ליום
שכירות רכב (עם קבלות)
עד 58$ ליום
 
הוצאות בגין שכירת רכב בחו"ל -
הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחו"ל, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 58 דולר ליום, לפי הנמוך
הוצאות לינה לצורכי עבודה בארץ
עד 117$ ללילה – מוכר במלואו
מעל 117$ ללילה מוכר 75% מההוצאה אך לא פחות מ- 117$ ולא יותר מ- 199$.
הוצאות בגין מתנות:
יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום באופן הבא ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה:
מתנות שניתנו בישראל - לא יותר בניכוי סכום העולה על 210 ₪ לשנה לאדם אחד;
מתנות שניתנו בחו"ל - לא יותר ניכוי סכום העולה על 15 דולר של ארצות הברית לשנה לאדם אחד.
נבהיר כי גם מתנות לעובדי העסק יותרו בניכוי עד לסכום שנתי של 210 ₪ לשנה לעובד במידה וניתנו ביחס לאירועים אישיים כגון חתונה, לידה, בר מצווה וכו'. סכום המתנה כאמור לא ייחשב להכנסת עבודה בידי העובד. היתרה שמעבר לסכום הנ"ל תיחשב כהוצאה עודפת בידי המעביד במידה שהוא חברה.
 
הוצאות ביגוד:
הוצאות בגין קניית ביגוד שניתן להשתמש בו רק לצרכי עבודה, יותרו בניכוי במלואן. לעומת זאת, הוצאות בגין קניית ביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצרכי עבודה, ניתרו בניכוי 80% מהן.
לעניין זה "ביגוד" משמעותו בגדים, לרבות נעליים, שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים בהם אחד מאלה:
(1)    ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום;
(2)    על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.
אחזקת רכב :
הוצאות אחזקת הרכב משום שהינן הוצאות מעורבות, רשות המיסים קבעה שיטה להכרה בהוצאות רכב לעצמאיים לעומת חברה .
לעצמאיים – הוצאות הרכב מוכרות לרוב בשיעור של 45%
לחברות – הוצאות הרכב מוכרות בשיעור מלא בתנאי שנזקף "שווי" בתלוש השכר של העובד לו הרכב הוצמד. לאחרונה נתקלנו ב- "מונים " המודדים את הק"מ של הרכב לנסיעות פרטיות לעומת עסקיות וזאת בכדי להפחית שת מרכיב "השווי" . לידיעתכם, בהחלטת מיסוי של רשות המיסים זקיפת השווי הינה אך ורק ע"פ תקנות מס הכנסה ולא ע"פ אומדן או חישוב אחר.
רכב תפעולי – ישנם רכבים אשר משמשים אך ורק את העסק ואינם צמודים לעובד ולא לבעל העסק. רכבים אלו נמצאים בסוף יום העבודה בעסק עצמו , לפיכך רכב העונה להגדרה זו – יוכרו כלל הוצאותיו באופן מלא. יש לזכור כי חובה עלינו לשכנע את פקיד השומה כי אכן מתקיימים לגבי רכב זה התנאים לעיל .
נוהל ביקורת פתע ממס הכנסה – מה צריך ומה לא צריך לעשות בעת ביקורת פתע:
ביקורת פתע של נציג רשות כלשהי, כשמה כן היא, היא אכן מיועדת לעריכת ביקורת בעסק והיא נערכת במסגרת ביקור פתע בעסק אותו עושה נציג הרשות הרלבנטית.
למרבה הצער, עוצמת ההפתעה עלולה במקרים רבים לגרום להתנהלות מאוד שגויה. על אף היותה מפתיעה, עדיין אין סיבה להיתפס לגמרי לא מוכנים כאשר ידוע שזה תרחיש שעלול לקרות בשלב כלשהו.
למעשה, ניתן להפוך את ההפתעה לפחות מפתיעה ע"י הכנת העסק מבעוד מועד. הנחיה ברורה של העובדים בצירוף נוהל פשוט ותמציתי ישאירו את האזור רגוע. הפקח, או כל נציג אחר יוכל לבצע את תפקידו כחוק ושגרת העסק לא תופר.
להלן נסקור מספר עצות בנוגע לפעולות שיש או שאין לעשותן בקשר לביקורת פתע בעסק:
 1. יש לשמור בעסק את הניירת והמסמכים הרלבנטיים שדרושים לצורך עמידה בהוראות ו/או הצבעה על התנהלות עסקית תקינה;
 2. יש להכין את עובדי העסק מבעוד מועד ולתת להם הנחיות מדויקות וברורות ביחס לאופן ההתנהלות בעת ביצוע ביקורת פתע בעסק;
 3. יש לבקש מהמבקר להציג מסמכים/תעודות מזהים שמעניקים לו סמכות לבצע ביקורת בעסק;
 4. יש לבקש מהמבקר מידע ביחס למטרה המדויקת שבגינה נערכת הביקורת בעסק;
 5. יש להתייחס למבקר בכבוד ובנימוס;
 6. יש להפגין ביטחון עצמי וחוסר דאגה ביחס לפעולת הביקורת;
 7. יש לדאוג לכך שבעל תפקיד הבקיא בתחום שבו נערכת הביקורת בעסק ילווה באופן צמוד את המבקר במהלך ביצוע הביקורת;
 8. על בעל התפקיד להעניק למבקר את כל המידע וההסברים שיש בהם כדי למנוע אי הבנות והחלטות שגויות מצד המבקר וכך להביא לתוצאה חיובית של תהליך הביקורת;
 9. על בעל התפקיד להימנע מלנדב מידע בלתי נחוץ ולא מועיל. הדברים נכונים שבעתיים כשמדובר במידע שהינו בתחום סמכותו של עובד מקצועי אחר בעסק.
 10. אין הכרח שכל השאלות ייענו באופן מיידי. אם שאלה שנשאלתם לא הובנה כיאות או          שאינכם בטוחים במענה לשאלה, ציינו זאת בפני המבקרים ובקשו שהות מספקת למתן          מענה ראוי ובדוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדרגות המס ליחידים להכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2016:
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 5,220 10% עד 62,640 10%
מ-5,221 עד 8,920 14% מ-62,241 עד 107,040 14%
מ-8,921 עד 13,860 21% מ-107,041 עד 166,320 21%
מ-13,861 עד 19,800 31% מ-166,321 עד 237,600 31%
מ-19,801 עד 41,410 34% מ-237,601 עד 496,920 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
 
שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2016
הכנסה חודשית  (לא מיגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס
עד 19,800 31% עד 237,600 31%
מ-19,801 עד 41,410 34% מ-237,601 עד 496,920 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
 
 נקודת זיכוי חודשית = 216 ש"ח החל מ-1 בינואר 2016
מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס תעלה על 803,520 ₪ (66,960 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 2%, על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל.
 
שיעור מס החברות בשנת 2016:
שיעור מס החברות הינו 25%. ככל שיאושר בכנסת, שיעור מס החברות ב- 2017 יעמוד על 25%.
כל הדברים האמורים בחוברת זו ונספחיה מהווים תמצית בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי!
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת
 
פרק המיסים בחוק ההסדרים לשנת 2017

להלן סקירה קצרה על שינויי חקיקה דרמטיים המוצעים בחוק ההסדרים לשנת 2017 ולצעדים הנדרשים להיערכות:
 
מיסוי חברות ארנק:
 
נושא החקיקה לגבי מיסוי חברות, המטפלת בתופעה שמכונה "חברות ארנק" הכוללת בין היתר הטלת מגבלות ומיסוי של משיכות בעלים, מתן הלוואות מחברות לבעליהן, רכישת דירות באמצעות החברות ועוד.
 
רשות המסים מעוניינת למסות את "חברות הארנק" לפי סוג הפעילות ומבנה הבעלות, לשם צמצום התופעה הקיימת בהתאגדות ובפעילות באמצעות חברות.
הצעת החוק מתייחסת ליחידים הנותנים בפועל שירותים של נושאי משרה, באמצעות חברת מעטים בבעלותם; או יחידים שמתקיימים לגביהם, בפן המהותי, יחסי עובד-מעביד מול חברת המטרה, אך בפועל מקבלים את שכרם באמצעות חברת מעטים בבעלותם.  
יחידים אלה יחויבו במס מלא כאילו הפיקו את הכנסתם במישרין ולא באמצעות חברה בע"מ.
 
בנוסף יתוקנו הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, כך שיתאפשר לפקיד השומה ביתר קלות, ביחס למצב הקבוע בחוק כיום, לקבוע כי יראו רווחים מסוימים כמחולקים כדיבידנד לצורכי מס.
 
במקרה של משיכות בעלים למשל – המיסוי יעשה בחישוב של שוטף פלוס שנה, שרק לאחריה, אם אותה הלוואה או משיכה לא הוחזרה לחברה, הדבר ייחשב כמשיכת דיבידנד או כשכר עבודה כאשר אין יתרת רווח לחלוקה בחברה.  כמו כן החל מ-2017 בעל שליטה שירכוש דירה בחברה והוא או קרובו יגור בה  הדבר ייחשב כמו שכר עבודה או דיבידנד.
 
 
ביטול הפטור מדיווח לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק:
 רשות המיסים מעוניינת לבטל את הפטור מדיווח החל על תושב חוזר ותיק  ועל  עולה חדש  שניתן למשך עשר שנים מיום ההגעה לישראל, כך שהם יחויבו לדווח על הכנסותיהם מחו"ל מיד משנת הגעתם לישראל.
 
הגדלת שיעור "מס יסף"וחובת הגשת דוח שנתי:
 מוצע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת תעלה על 639,996 ₪ )כ- 803,520 ₪ ב-2016 ) יהיה חייב במס על כל שקל נוסף בשיעור של 3%  במקום מס יסף של 2% עד כה.   
יתר על כן, מהלך זה מרחיב את חובת הגשת דוח שנתי לרשות המסים  כך שתוטל על אוכלוסייה גדולה יותר בהתאם לסעיף 1 לחוק-  יחיד שהכנסתו עולה על הרף לתשלום מס יסף יחויב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו.
 
גילוי מרצון -יפוג ביום 31.12.2016
רשות המיסים האריכה את המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון, תוך מתן חסינות מהליכים פליליים, במסלול האנונימי ובמסלול המקוצר, עד ליום 31.12.2016. 
מדובר בגילוי מרצון על הכנסות ונכסים שלא דווחו עד היום לרשות המיסים בישראל, ובין היתר כולל החזקת חשבונות בנק בחו”ל, כמו גם בעלות על נכסים בארץ בחו"ל אשר לא דווחו כחוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דפי עזר לספירת מלאי ליום 31/12/2016
שם העסק: _______________________________________
ספירת המלאי חייבת להתבצע ביום.016 31/12/2 # ניתן לבצע הספירה עד עשרה ימים לפני או אחרי ה- 31/12 במקרה זה יש לצרף לרשימות המלאי רשימה יומית של הקניות והמכירות (רישום כמותי). יש להודיע לנו מראש  על ביצוע הספירה בתאריך שונה מה- 31/12, על מנת שנעדכן את פקיד השומה על כך#עסקים שהמלאי בעיסקם אינו מהותי (עד שווי של 9,200   ₪) פטורים מהכנת הרשימה – ויכולים להצהיר על שווי המלאי ללא פירוט
            תיאור הפריט יח' מידה/כמות מחיר קניה ללא מע"מ סך הכל הערות:
מלאי מת\מקולקל\ישן\לא נמצא בעסק
העברה מדף קודם -------- --------   ---------------
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 ....................................................
.....................................................
סך הכל (להעברה לדף הבא)______   ........................
........................
 
________ /   ___________   _________ /  ____________  ____________
תאריך הספירה                         שם וחתימת עורך הספירה                               שם וחתימת בעל\ת\ מנהל\ת העסק
 
#  נא לצלם עותקים בכמות הנדרשת לפני ביצוע הרישומים בדף זה! #  נא למספר מראש את הדפים
דף מספר __________    מתוך ___________  דפים
 
 
רשימת כלי הרכב בעסק ליום 31 בדצמבר 2016 וקריאת מד-אוץ
שם העסק:  ______________________________
כלי רכב ששימשו בכל שנת 2016
מס' סידורי סוג הרכב מספר רישוי שנת ייצור צמוד לעובד תאריך רכישה מד אוץ 31/12/2015 מד אוץ
31/12/2016
הערות
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
 
 
כלי רכב שנרכש\ו  בשנת 2016:
מס' סידורי סוג הרכב מספר רישוי שנת ייצור צמוד לעובד תאריך רכישה מד אוץ ברכישה מד אוץ 31/12/2016 מחיר רכישה
               
               
               
 
 
כלי רכב שנמכר\ו  בשנת 2016:
מס' סידורי סוג הרכב מספר רישוי שנת ייצור צמוד לעובד תאריך מכירה מד אוץ 31/12/2016 מד אוץ במכירה מחיר מכירה
               
               
               
 
 
אני\ו החתום\ים מטה מצהיר\ים בזאת כי כלי הרכב הרשום\ים לעיל הינם בבעלות העסק
ומשמשים את העסק, לפיכך יש לתבוע הוצאות החזקתם כהוצאות עסקיות.
______________   ______________    ______________
תאריך                                  שם וחתימה                               שם וחתימה
 
 
 
 
 
דף עזר לרישום יתרות חייבים וזכאים 31/12/2016
 
בעסק:___________________________
 
הנני להודיע בזה כי יתרות לקוחות \ חייבים וספקים \ זכאים  ליום 31/12/2016 הן  כדלקמן:
 
שם הלקוח\ החייב יתרה שם הספק \ הזכאי יתרה
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
שם ..............................  מס' ת"ז.....................................  חתימה..................................
 
 
רשימת שיקים ומזומנים בקופה ושיקים חוזרים  ליום 31/12/2016
 
הנני להודיע בזה כי ספירת הקופה ליום 31/12/2016 הינה כדלקמן:
 
 1. מזומנים בסך ______________________  ₪.
 
 1. שיקים בסכום כולל  _____________________ ₪, ולהלן הפירוט:
 
סודר מס' שיק (4 ספרות אחרונות) בנק זמן פרעון הערות סכום בש"ח
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
                                                                    סך הכל:  
 
 
 
הנני להודיע בזה  שברשות העסק שיקים חוזרים בסכום כולל  של ______ ₪, ולהלן הפירוט:
 
סודר מס' שיק (4 ספרות אחרונות) בנק זמן פרעון הערות סכום בש"ח
1          
2          
3          
4          
5          
                                                                    סך הכל:  
 
 
שם ..............................  מס' ת"ז.....................................
 
תאריך.............................. חתימה..................................
 
 
 
רישומים דרושים ליום 31/12/2016
 
על פי החוק, הינך\ם נדרש\ת\ים לבצע את הרישומים הבאים ביום 31/12/2016, ולהעבירם אלינו בהתאם ללו"ז המפורט להלן:
 
 1. ספירת המלאי ליום 31/12/2016 בצרוף רשימות מלאי מסודרות
*  מצורפים דפי עזר, נא לצלם מספר דפים בכמות הנדרשת לפני מילוי
נא להעביר למשרדנו את דפי הספירה עד 10/01/2017.
      * יש להשלים הערכת שווי המלאי במחירי קניה ללא מע"מ עד 30/4/2017
 
 1. קריאת המונה "קילומטראז'" של המכוניות העיסקיות נכון ליום  31/12/2016 -  נא למלא הטופס המצורף עבור כל אחד מכלי הרכב העיסקיים, ולהעביר אלינו עד 10/1/2017.
 
 1. ספירת היתרות בקופת העסק של מזומנים ושיקים נכון לסוף יום 31/12/2016 (שטרם הופקדו לחשבון הבנק) בצרוף רשימת השיקים שבקופת העסק בציון סכום ותאריך פרעון רשום – נא להעביר אלינו עד 10/1/2017.
 
 1. רשימת שיקים שלא כובדו (שיקים "חוזרים") נכון ליום 31/12/2016, כולל שיקים שנמסרו לטיפול משפטי\הוצל"פ. -  להעביר אלינו עד 10/01/2017.
 
 1. לעצמאיים המנהלים חשבונות בשיטה חד-צידית: רשימת לקוחות חייבים ושיקים דחויים מלקוחות, ורשימת ספקים זכאים ושיקים דחויים לספקים מעודכנות ליום 31/12/2016 -  נא להעביר אלינו עד 10/1/2017.
 
 
נא לעדכן אותנו על שינויים במצב המשפחתי (ילדים, נישואין, גירושין), כתובת, מס' הטלפון, מס' הפקס וכתובת דוא"ל
 
נא להעביר למשרדי את כל המסמכים והדו"חות הנזכרים לעיל
מיד עם הכנתם
 
 
 
 
צוות המשרד עומד לרשותך
נשמח לסייע בכל שאלה וגם אלי אישית
חגית 054-6255344
 
 
 
טלפון משרד > 08-8680155 • פקס > 08-8581552 • טלפון נייד > 054-6255344
     
לייבסיטי - בניית אתרים